Systemarbete TDL

Utvecklingen av en TDL lösning kräver en kombination av expertis från ett antal områden. JCSys team består av experter inom samtliga de områden som krävs. Vi kombinerar dessa experter för att bygga ett effektivt resultat för våra kunder. Även om det finns många andra kompetenser som krävs för utvecklingen, utgör följande teknikområden de grundläggande byggstenarna i en TDL lösning.

Kommunikationsmedia

När det gäller Länk 16 har vi en beryktat god expertis inom en mängd olika MIDS/JTIDS terminaltyper och gränssnitt. Våra experter kan även ge råd om bärarfrågor avseende användningen av VMF. Vår breda expertis, och därmed också vår möjlighet att ge råd, spänner också över andra kommunikationsmedia för förmedling av information enligt specifika protokoll såsom Länk 11, Länk 22 och JREAP över kommunikationsmedia som HF, UHF och SATCOM.

Meddelandebearbetning

Vi är väl insatta i alla tillämpliga US/NATO TDL standarder och medlemmar i vårt team har varit djupt engagerade i deras utveckling. Vårt stöd inbegriper rådgivning avseende anpassning till standarder, ändringsförslag, bemanning och konsekvensbedömning. Vi strävar efter att erbjuda pragmatiska råd om meddelandeanvändning och bearbetning i stället för att strikt följa standarder. Nyckeln är att ha en flexibel design.

Platformsintegration

Plattformsintegration innebär att föra samman alla ingående komponenter, enligt väldefinierade krav och ofta med en befintlig ärvd systemarkitektur, för att skapa en TDL lösning som kan fungera effektivt inom ett system av system. Vi har stor erfarenhet inom detta område som täcker in ett brett spektrum av plattformstyper från stridsflygplan och luftburna/markbaserade C2 system till system för nätverksadministration. Vi är stolta över att vara i spetsen för TDL utvecklingen och av att integrera nya koncept i plattformar såsom:

  • Korrelationsprotokoll - Vi var med i teamet som arbetade med att förbättra NATO-standarder för fusion av övervakningsinformation från ett antal olika källor. Vi deltog också i införandet av dessa nya protokoll på ett antal äldre TDL lösningar.
  • Time Slot Reallocation (TSR) är en dynamisk metod för att hantera överföringskapacitet i Länk 16 nät. TSR kräver att plattformar kontinuerligt utvärderar och rapporterar sina överföringsbehov, anpassar sig till sin tilldelade överföringskapacitet och hanterar fallet då efterfrågan överstiger tillgången på kapacitet. Vi var med i teamet som introducerade TSR på E-3D.