Verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture, EA)

Enterprise Architecture (EA) är ett kraftfullt verktyg som stöd för förändringsarbete, anskaffning och beslut om verksamhet. Vi samarbetar med intressenter på strategisk nivå för att fånga deras mål och ambitioner som vi tillsammans förfinar till förmågebehov som styr utvecklingen av verksamheten.

Fördelar

  • En gemensam förståelse av verksamheten.
  • Spårbarhet av krav från förmågenivå till systemnivå.
  • Ökad förståelse för följdeffekter av planerade förändringar i verksamheten.
  • Tillgång till information på ett sätt som stödjer analys av olika möjliga scenarion.
  • Uppmanar till en mer holistisk syn på problemlösning.
  • Minskad kostnad och arbetsinsats på lång sikt eftersom sannolikheten att få saker och ting rätt första gången ökar och behovet av kostsam omarbetning minskar.

Tillsammans med operatörer och verksamhetsplanerare fångar vi scenarier och miljöer som verksamheten ska verka i, operativa krav som styr det logiska beteendet och kraven på informationsutbyte för lösningen. Sedan modellerar vi den organisatoriska och tekniska strukturen för verksamheten inklusive planerad anskaffning av system och utbildning av personal. De möjliga lösningskonfigurationerna mappas sedan mot förmågekraven. Prestandaanalys används sedan för att jämföra konfigurationer mot verksamhetens strategiska krav för att identifiera kapacitetsbrister, brister och överlappningar.

Klicka på någon av dessa länkar för att få mer information om vår EA-expertis